• Haberler
  • Gündem
  • Avrupa Birligi Destekli Projemiz, Gençlere İstihdam Sağlayacak

Avrupa Birligi Destekli Projemiz, Gençlere İstihdam Sağlayacak

Avrupa Birligi Destekli Projemiz, Gençlere İstihdam Sağlayacak

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Ne Eğitimde Ne  stihdamda Olan Gençlere Yönelik ẟgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)' kapsamında gerçekleẟtirilecek olan "Empowerment can Begin With Skills" adlı projemiz, 15-29 yaẟ arası gençleri kapsayan bir dizi meslekî eğitim ve teknik geziler sayesinde bölgesel istihdamın önünü açacak. Baykan Denim, Tekno Bağlantı Elemanları ve Yeẟilyurt Belediyesinin paydaẟ olduğu proje uygulama sürecinde eğitime alınan gençler bazı finansal desteklerden de faydalanabilecek.

Avrupa  Birliğinin  NEET  PRO  programı  kapsamında  finansal  olarak  desteklenen  projemiz  ile  'Ne  Eğitimde  Ne stihdamda Olan' gençlerin kapsamlı ve bütüncül iẟ gücü piyasası destekleri sayesinde istihdam edilebilirliklerinin ve  iẟ  gücüne  katılımlarının  ar  ırılması  amaçlanıyor.  Bu  amaç  doğrultusunda,  cinsiyet  eẟitliği  gözetilerek  'Ne Eğitimde  Ne  stihdamda  Olan'  15-29  yaẟ  grubunda  öncelikle  dezavantajlı  gençlere  tekstil  ve  makine  alanında mesleki eğitim verilerek ve sosyal beceriler kazandırılarak iẟgücüne dahil edilmesi sağlanmaya çalıẟılacak. Projenin hedef kitlesi, 15-29 yaẟ aralığında olmakla beraber okul eğitimlerine devam etmeyen, bir iẟte çalıẟmayan ve faal olarak iẟ aramayan gençlerden oluẟacak.

Proje kapsamında konfeksiyon ve makine programı olarak ikiye ayrılan bir eğitim tasarımı hayata geçecek. Bu bağlamda konfeksiyon programına seçilecek 40 gence bilgisayar destekli kalıp hazırlama (Gerber), toplam kalite yönetimi, üretim teknolojileri, teknik  ngilizce ve iẟ sağlığı ve güvenliği konularında mesleki eğitim verilecek. Makine programına katılacak olan 10 genç ise, bilgi ve iletiẟim teknikleri, bilgisayarlı makine elemanları tasarımı (Solid Works), toplam kalite yönetimi, üretim teknolojileri, teknik  ngilizce ve iẟ sağlığı ve güvenliği konularında mesleki eğitimler alacak.


Proje kapsamındaki vaatler ve finansal olanaklara bakıldığında ise, 12 ha  a, ha  ada 5 gün, günde 4 saat mesleki eğitim olarak tasarlanan eğitim süresince her gence günlük 10 € cep harçlığı verilecek olması, önemli bir gelir kaynağı olarak görülüyor. Bunun yanı sıra alanında uzman konuẟmacılar tarafından meslekî ve sosyal beceriler konularında gerçekleẟtirilecek 5 farklı seminer, çalıẟtay (Workshop) ve kariyer fuarı, yurtiçi teknik ve sosyal gezi ( zmir ve Bursa), en baẟarılı 10 öğrenci için yurtdıẟı teknik ve sosyal gezi (Almanya), giriẟimcilik eğitimi (KOSGEB tarafından  verilecek),  4  ay  boyunca  her  genç  için  «Bireysel  Eylem  Planı  (IAP)»  desteği  ( ẞKUR  tarafından)  ve projeden  her gence IAP dönemi süresince 50 € destek ve baẟka ẟehirde iẟ bulan gence 200 € taẟınma desteği gibi olanaklar da gençler için birer istihdam ve kariyer fırsatı olacak.

Proje hedef kitlesine uyan tüm gençlerin baẟvurusuna açık olan baẟvuru takvimi ise ẟöyle;

ẞKUR’a Baẟvuru Baẟlama Tarihi: 16.10.2023

ẞKUR’a Son Baẟvuru Tarihi: 17.11.2023

Eğitim Baẟlama Tarihi: 04.12.2023

Eğitim Bitiẟ Tarihi: 23.02.2024
 

Pusulamalatya

Bakmadan Geçme