Hasar Tespiti İle İlgili Detaylar Belli Oldu

Hasar Tespiti İle İlgili Detaylar Belli Oldu

1) Hasar gören binanın hasar tespitinin yapılmasını hangi kurumdan
talep etmek gerekmektedir?


Hasar tespit çalışmaları AFAD adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/İl 
Müdürlüğü koordinasyonunda yapılmaktadır. Bir afet nedeniyle binanın 
hasar gördüğü düşünülüyor ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 
başvurulmalıdır. 


2) Hasar tespit çalışmaları kaç aşamada yapılmaktadır?


Hasar tespit çalışmaları sırasıyla; Afet Etkisi Belirleme(Ön tespit), Kesin 
Hasar Tespit ve İtiraz Hasar Tespit olmak üzere 3 aşamada 
gerçekleştirilmektedir. 


3) Bir afet nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararı alınırsa ne
olmaktadır?


Böyle bir karar alınması halinde afetzede vatandaşlarımıza devlet 
tarafından hak sahipliği koşullarını taşımak şartıyla uygun kredi 
imkânlarında yeni afet konutu yapılmasının önü açılmış olmaktadır.


4) Hasar tespit çalışmaları ne amaçla yapılmaktadır?
Nakdi yardım, geçici barınma yardımı, kalıcı konut yardımı vb. yardımların 
hangi afetzedelere, ne ölçüde yapılacağına karar vermek için hasar tespit 
çalışmaları yapılmaktadır. 


5) Binaların hasar durumları nasıl belirlenmektedir?


Bu konuda eğitim almış, inşaat mühendisi, mimar ve inşaat teknikerlerinden 
oluşan uzman teknik ekipler binaları gözlemsel olarak detaylı bir şekilde 
yerinde incelemektedirler. Teknik ekipler binaların afetten kaynaklı 
hasarlarını dikkate alarak binalara hasar derecelendirmesi yapmaktadırlar.

6) Binalar hasar derecesine göre nasıl sınıflandırılmaktadır?


Binalar, hasarın boyutuna göre Yıkık, Acil Yıktırılacak Bina, Ağır Hasarlı, Orta 
Hasarlı, Az Hasarlı ve Hasarsız olmak üzere 6 farklı hasar derecesi ile 
sınıflandırılmaktadır. 


7) Acil yıktırılacak bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?


Bazı katları çökmüş, yan yatmış, ötelenmiş ve benzeri boyutta hasar görmüş 
ve her an can ve mal güvenliğini tehdit eder nitelikteki binalar Acil 
Yıktırılacak Bina olarak sınıflandırılmaktadır. 


8) Bir bina Acil Yıktırılacak Bina olarak tespit edilirse ne olmaktadır? 


Binası Acil Yıktırılacak olarak tespit edilmiş afetzedelere bu duruma ilişkin 
raporlar tebliğ edilmektedir. Kendilerine bu rapora itiraz için 3 gün süre 
tanınmakta, itiraz edilmesi halinde bu binalar 3 gün içinde farklı bir teknik 
ekip tarafından tekrar incelenmekte, itiraz edilmeyen ya da itiraz edildiği 
halde hasar durumu değişmeyen binalar hemen yıkılmaktadır.


9) Bir bina Acil Yıktırılacak Bina olarak tespit edilirse devlet tarafından 
ne gibi yardımlar yapılmaktadır?


Acil yıktırılacak bina olarak tespit edilen bina/konut sahipleri için hak 
sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 Sayılı Afet Kanunu kapsamında 
uygun kredilendirme koşulları ile yeni konut yapılmaktadır. Ayrıca, nakdi 
yardım yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı sunulabilmektedir. 


10) Ağır hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?


Afet nedeniyle onarımı mümkün olmayacak derecede hasar gören ve tekrar 
kullanımı mümkün olmayan binalar ağır hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır. 


11) Bir bina Ağır Hasarlı olarak tespit edilirse ne olmaktadır?

Ağır hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen 
boşaltılmaktadır. Ancak bu tür binaların yıkımı için itiraz hasar tespit 
sürecinin sonlanması beklenmektedir.


12) Bir bina Ağır Hasarlı olarak tespit edilirse devlet tarafından ne gibi 
yardımlar yapılmaktadır?


Binası Ağır Hasarlı ya da Yıkık olarak tespit edilen konut/işyeri/ahır sahipleri 
için hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 Sayılı Afet Kanunu 
kapsamında uygun kredilendirme koşulları ile AFAD tarafından yeni 
konut/ahır/işyeri yapılmaktadır. Ayrıca, AFAD tarafından nakdi yardım 
yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı sunulabilmektedir.


13) Orta hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?


Afet nedeniyle gördüğü hasar bakımından güçlendirme gerektirecek 
derecede hasar gören binalar orta hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tür 
binaların güçlendirme yapılmadan kullanılmasına izin verilmez. 


14) Bir bina Orta hasarlı olarak tespit edilirse ne olmaktadır?


Orta hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen 
boşaltılmaktadır. Afetzedelerin binalarını 1 sene içerisinde güçlendirmeleri 
gerekmektedir. Bu tür binalar güçlendirilmeleri halinde kullanılabilmekte, 
ancak 1 sene içerisinde güçlendirme yapılmaması halinde ise ağır hasarlı 
kabul edilerek yıkılmaktadır. 


15) Bir bina Orta Hasarlı olarak tespit edilirse devlet tarafından ne gibi 
yardımlar yapmaktadır?


Binası Orta Hasarlı olarak tespit edilen konut/işyeri/ahır sahiplerine hak 
sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla Afet Kanunu kapsamında AFAD 
tarafından uygun geri ödeme koşullarında güçlendirme kredisi 
verilmektedir. Ayrıca yine aranan hukuki koşulları taşımak kaydıyla AFAD 
tarafından nakdi yardım yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı
sunulabilmektedir.

16) Hasarsız ve Az Hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?


- Afet nedeniyle hiç hasar görmemiş binalar hasarsız, 
- Taşıyıcı sistemi kılcal çatlaklar seviyesinde hasar görmüş ancak taşıyıcı 
olmayan, duvarlarında meydana gelen çatlaklar, sıva çatlakları, 
boya/kaplama dökülmeleri gibi hasarlar gözlemlenen binalar ise az hasarlı, 
olarak sınıflandırılmaktadır.


17) Bir bina Hasarsız ya da Az Hasarlı olarak tespit edilirse ne olmaktadır?


Hasarsız ya da Az Hasarlı bina sahipleri için Afet Kanunu kapsamında yeni ev 
yapılması mümkün olmamaktadır. 


18) Hasar tespit sonuçları afetzedelere elden teslim edilmekte midir?


Hasar tespit sonuçları afetzedelere elden teslim edilmemektedir. 
Çalışmaların tamamlanmasına müteakip, sonuçlar hasartespit.csb.gov.tr, 
valilik, e-devlet, il AFAD Müdürlüğü internet adreslerinde yayınlanmak ve 
mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmektedir. 


19) Binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen ya da binasının 
hasar tespiti hiç yapılmamış afetzedelerin itiraz hakkı var mıdır?


Kesin hasar tespit (İlk tespitler) çalışmaları tamamlandıktan sonra; 
binalarının hasar tespiti hiç yapılmayan, binasının hasar durumunun hatalı 
olduğunu düşünen afetzedeler için İtiraz Hasar Tespiti adı altında ikinci bir 
hasar tespiti daha yapılmaktadır. 


20) Hasar tespit sonuçlarına itirazlar nasıl yapılmaktadır?


İlk hasar tespitlerine (Kesin Hasar Tespit) itirazlar e-devlet üzerinden 
yapılabilmektedir.


21) İtiraz hasar tespitleri (ikinci hasar tespitler) ne zaman yapılmaktadır?

Kesin Hasar Tespitler (İlk tespitler) bittikten ve ilan edildikten sonra 30 
günlük itiraz kabul süreci başlamaktadır. Binasının hasar tespiti hiç 
yapılmayan, binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen ya da 
başka sebeplerle hasar tespitlerine itiraz eden vatandaşlarımızın 30 günlük 
süre içerisinde itiraz talepleri alınmaktadır. Bu süre sona erdikten sonra 
itiraz hasar tespitleri başlamaktadır. 


22) İtiraz hasar tespitlerinden sonra başka bir tespit daha yapılmakta 
mıdır?


İtiraz hasar tespitleri nihai tespitlerdir, başka tespit yapılması kanunen 
mümkün değildir. Bu yüzden, İtiraz hasar tespitlerinde binaların 
incelenmesi isteniyorsa 30 günlük itiraz süresi içerisinde mutlaka itiraz 
talebinde bulunulması gerekmektedir.


23) Kesin ve İtiraz hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra, 
afetzedelerin binalarının hasar durumunu uygun görmemeleri halinde 
başvurabilecekleri başka bir mercii bulunmakta mıdır?


Kesin ve İtiraz hasar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız hasar 
tespit raporlarına Mahkeme yoluyla itiraz edebilmektedirler. 


24) 7269 Sayılı Afet Kanunu kapsamında konut sahibi olmak istemeyen
ya da olamayan ağır hasarlı bina sahiplerinin durumu ne olmaktadır?


Binası ağır hasarlı olduğu halde kanun gereğince hak sahibi olamayan ya da
olmayı talep etmeyen afetzedeler için Afet Kanunu kapsamında ev 
yapılmamaktadır. Ancak her durumda ağır hasarlı binalar kanun gereği 
yıkılmaktadır.

Pusulamalatya

Bakmadan Geçme